fbpx
loader image

Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
ONLINE JUNGLE.

Artikel 1
Definities.

 1. Online Jungle, gevestigd te Oud-Beijerland, KvK-nummer 65352769, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Online Jungle.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Online Jungle zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2
Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Online Jungle waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Online Jungle in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3
Offertes.

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30
 2. Online Jungle kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4
Tarieven en betalingen.         

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld of het gebruikelijke uurtarief van Online Jungle. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen tevens worden vermeld. Advertentiebudgetten zullen apart worden geïncasseerd.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van Online Jungle berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Online Jungle op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het gehele afgenomen pakket. Pakketten worden op elke eerste dag van de maand gefactureerd, Werkzaamheden die plaatsvinden op basis van losse uren worden maandelijks gefactureerd en na afloop van het project. Online Jungle is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 5. Bij advertentiebudgetten wordt voor aanvang van de werkzaamheden een betaalmethode toegevoegd aan het social media kanaal waarop promoties plaats dienen te vinden. Deze worden door het social media platform aan opdrachtgever geïncasseerd.
 6. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen bij Online Jungle. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot zes maanden na aangifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal Online Jungle dit tijdig melden bij opdrachtgever.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Online Jungle heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de
 8. Facturen dienen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Online Jungle op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5
Informatieverstrekking
opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Online Jungle.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Online Jungle zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever dient te allen tijde kenbaar te maken of teksten die in opdracht worden geschreven door Online Jungle online of offline zullen worden gebruikt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Online Jungle voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 5. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6
Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Online Jungle voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan Online Jungle geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever.
 2. Doordat enkele diensten van Online Jungle online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7
Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Online Jungle stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Annulering van een overeenkomst door de opdachtgever is enkel schriftelijk en gemotiveerd mogelijk. Annulering tot 1 kalendermaand voor aanvang van de werkzaamheden is kostenloos; annulering tussen 1 kalendermaand en 14 kalenderdagen voor aanvang resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag; bij annulering binnen 14 kalenderdagen wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.
 4. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder online trainingen, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 5. Een traject van Online Jungle kent een minimale looptijd van 3 maanden. Na deze 3 maanden kan dit traject worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen. Bij opzegging worden de werkzaamheden van de huidige periode altijd afgemaakt en in rekening gebracht.
 6. Online Jungle behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of offline training. In geval de locatie of data door Online Jungle wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop of training op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 7. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop of training, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang vindt restitutie van het aankoopbedrag plaats, met administratiekosten in mindering gebracht. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen vindt geen restitutie plaats: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop of training aan Online Jungle worden doorgegeven
 8. In afwijking van hetgeen in lid 7 van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop of training.

Artikel 8
Overmacht.

 1. In geval van overmacht is Online Jungle gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Online Jungle redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Online Jungle jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9
Aansprakelijkheid schade.

 1. Online Jungle is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Online Jungle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, online cursus, workshop of training.
 5. Online Jungle is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde content.
 6. Online Jungle is niet aansprakelijk voor fouten in drukwerk van door haar aangeleverde teksten.
 7. Online Jungle is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Online Jungle uit.
 8. Online Jungle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende uitvoering van een overeenkomst op locatie.
 9. Online Jungle is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 10. In het geval dat Online Jungle een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Online Jungle aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Online Jungle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

Artikel 10
Intellectueel
eigendom.

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Online Jungle aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Online Jungle. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door Online Jungle voor opdrachtgever zijn gemaakt na betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.
 3. Enkel wanneer er niets specifiek is afgesproken over plaatsing op een bepaald medium, is de aangeleverde content vrij te gebruiken in uitingen van de opdrachtgever.
 4. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt Online Jungle een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. Online Jungle blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Online Jungle toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.
 8. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Online Jungle en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Online Jungle in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 9. Online Jungle verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 11
Bijzondere bepalingen.

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Online Jungle behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een workshop of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of training of toekomstige workshops en trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of training onverlet.

Artikel 12
Levering.

 1. Online Jungle spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 2 revisierondes plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 13
Klachten.

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Online Jungle. Zij streeft ernaar klachten binnen 3 werkdagen te behandelen.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al twee revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Online Jungle.

Artikel 14
Geschilbeslechting.

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Online Jungle is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Online Jungle en betrokken derden 12 maanden.
Scroll naar boven